Ochrana osobných údajov v Styrcon.sk

 

    Spoločnosť Styrcon s.r.o. so sídlom Hlavná 71, 951 73 Jelenec, IČO: 31415211 (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ“) spracováva v zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 (GDPR) a podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z., nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • fakturačnú adresu
 • dodaciu adresu
 • históriu objednávok
   

    Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje § 13 odst. b) ZoOÚ 18/2018 Z.z. na právnom základe Plnenie zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe § 13 odst. c) a f) ZoOÚ 18/2018 Z.z. právny základ podľa osobitného predpisu a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Styrcon s.r.o. teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúva tiež sprostredkovateľ:
poskytovateľ softvéru pre eshop UNIobchod, prevádzkovanej spoločnosťou Webygroup s.r.o., sídlom Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese styrcon@styrcon.sk

Používanie cookies

Ako používame súbory cookies nájdete na stránke Používanie cookies

V súlade s ochranou osobných údajov máte práva:

 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si od prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie prevádzkovateľ vykoná, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami prevádzkovateľa,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.