Obchodné podmienky

1.   Všeobecne

1.1   Predávajúci:
Styrcon, s.r.o. so sídlom: Hlavná 71, 951 73 Jelenec, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka: 3003/N.
IČO: 31415211,   IČ DPH: SK2020409039,   DIČ: 2020409039.   Predávajúci je platcom DPH
Číslo účtu: SK43 3100 0000 0042 2018 1606,   SWIFT: LUBASKBX
Zastúpená: Peter Solčiansky, konateľ
Kontaktná osoba: RNDr. Vladimír Libant
Tel. číslo a e-mail: 037 / 6313207 v pondelok až piatok 8,00 - 15,30 hod., obchod@styrcon.sk

1.2   Kupujúci: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3   Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej VOP). Tie sú platné do vydania nových Všeobecných bchodných podmienok. VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikajú pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru. VOP sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Výslovne sa vylučuje aplikácia iných podmienok kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP.

1.4   Ustanovenia týkajúce sa záruk, reklamácie a odstúpenia od zmluvy sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

1.5   Údaje o produktoch na nákupnom portáli nie sú aktualizované predávajúcim on-line a nemusia byť vždy správne a úplné. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu. Nie je možné vždy vykonať akceptáciu objednávky. V určitých prípadoch predávajúci nebude schopný dodať tovar ak nastal mimoriadny prípad podľa čl. 2.5 VOP. Na každú takúto skutočnosť bude kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

2.   Objednanie tovaru

2.1   Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka alebo kontaktným formulárom na web-stránkach predávajúceho, e-mailom, osobne alebo telefonicky. Objednávka musí byť akceptovaná (odsúhlasená) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s VOP a potvrdiť svoj súhlas s VOP pred zaslaním objednávky.

2.2   Kúpna zmluva je uzatvorená ak predávajúci do 14 dní od doručenia objednávku akceptuje (t.j. prejaví súhlas s objednávkou) osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu. V akceptačnej správe predávajúceho bude uvedené „Akceptácia objednávky“. Akceptáciou objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Predávajúci je povinný akceptovanú objednávku splniť do 14 dní.

2.3   Predávajúci môže navrhnúť zmeny v objednávke (množstvo, balenie, dostupnosť a pod.) telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci je povinný vyjadriť svoj postoj do 2 dní od oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky objednávky rezervované pre kupujúceho. Ak kupujúci neodsúhlasí zmenu, objednávka bude zrušená v celom rozsahu.

2.4   Kupujúci môže zrušiť objednávku (telefonicky alebo e-mailom) len ak to bude skôr, ako vykoná predávajúci akceptáciu objednávky. Objednávka sa zrúší tiež uplynutím lehoty na akceptáciu, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybné kontaktné údaje, nedostupnosť, ...), alebo ak nastal mimoriadny prípad podľa čl. 2.5 VOP. V prípade, že už bola zálohová faktúra uhradená, predávajúci doručí peniaze kupujúcemu spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.5   Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Kupujúci je vtedy oprávnený svoju objednávku zrušiť, resp. predávajúci odmietnuť. Ak táto okolnosť nastane po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený od nej odstúpiť do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie ).

3.   Kúpna cena a platobné podmienky

3.1.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

3.2.   V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. 

3.3.   Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

3.4.   Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov na dopravu, náklady dobierky sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru. K cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je väčšinou viditeľná priamo v objednávke, resp. cenu vypočíta predajca a oznámi kupujúceme pred zrealizovaním objednávky. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo zálohovej faktúry. Nesprávne uvedený variabilný symbol má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci znáša riziká s tým spojené.

3.5   Platiť za tovar môže kupujúci v hotovosti, na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, zaslanej elektronicky.Platba je možná iba v EUR. Platbu môže kupujúci uskutočniť prevodným príkazom zo svojho účtu, alebo priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho, alebo platbou na Slovenskej pošte. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu elektronicky po doručení tovaru.

4.   Dodanie tovaru

4.1   Tovar bude vyexpedovaný bezodkladne po akceptácii objednávky.Dodacia lehota tovaru je zväčša do 5 pracovných dní od akceptácie objednávky, najviac do 14 pracovných dní. Po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. 

4.2   Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.3   Spolu s tovarom predávajúci dodá dodací list. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. 

4.4   Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravou zodpovedá prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

5.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1   Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie a pod.) s priloženým dokladom o kúpe.

5.2   Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy, uviesť číslo faktúry (variabilný symbol), dátumu kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí. Zaslať tovar naspäť tak, aby nedošlo ku znehodnoteniu pôvodných obalov a poškodeniu tovaru prepravou a uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie a pod.).

5.3   Predávajúci po splnení uvedených podmienok je povinný prevziať tovar naspäť a vrátiť kupujúcemu cenu za tovar najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Nesplnením uvedených podmienok predávajúci nebude povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5.4   Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné ak ide o tovar robený na mieru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (kupujúceho). Kupujúci je o takom tovare informovaný hneď v procese tvorby objednávky. 

6.   Záruky a reklamácie

6.1   Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.2   Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov okrem tovarov, ktorých vlastnosti takúto záruku neumožňujú. Táto informácie je uvedená na obale výrobku. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (faktúra). Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené používaním.

6.3   O reklamácii treba bezodkladne informovať emailom alebo telefonicky a poslať výrobok späť na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý a nepoškodený, spolu s popisom vady.

6.4   Sťažnosti a podnety je potrebné zaslať elektronicky alebo písomne. Predávajúci sa zaväzuje ich riešiť bez prieťahov max. do 30 dní a o výsledku bude kupujúceho informovať. 

6.5   Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (návrh) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

6.6   Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý si sám vyberie zo zoznamu uvedeného na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk.

7.   Ochrana osobných údajov

7.1   Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ZOOÚ). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu.

7.2   Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

7.3   Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod Internetové stavebniny kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje kupujúceho. Kupujúci tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č.147/2001 Z.z. o reklame a zák. č.610/2003 Z.z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

7.4   Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Kupujúci má podľa zák. č.122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods.1 písm.a) až e) 2.-6. bod; pri vydaní rozhodnutia podľa ods.5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Kupujúci má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

8.   Záverečné informácie

8.1   Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra, Oodbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

8.2   Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.